Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja

 

KEAHLIAN MAJLIS TERTINGGI MELAYU ISLAM BERAJA
SESI 2015 – 2018
(19 November 2015 – 18 November 2018)

 

Pengerusi:

Yang Berhormat Menteri Pendidikan

Timbalan Pengerusi:

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

Ahli-ahli:

1) Yang Amat Mulia Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara

2) Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama

3) Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

4) Yang Berhormat Mufti Kerajaan

5) Yang Berhormat Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

6) Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Yahya Bin Haji Ibrahim (Lantikan Peribadi)

7) Yang Mulia Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri

8) Yang Mulia Timbalan Menteri Pertahanan

9) Yang Mulia Timbalan Menteri Kewangan

10) Yang Mulia Timbalan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan

11) Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syar’ie

12) Yang Mulia Setiausaha Tetap (Undang-Undang dan Kesejahteraan), Jabatan Perdana Menteri

13) Yang Mulia Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

14) Yang Mulia Naib Canselor, Universiti Brunei Darussalam

 

 

KEAHLIAN URUS SETIA MAJLIS TERTINGGI MELAYU ISLAM BERAJA
SESI 2015 – 2018
(19 November 2015 – 18 November 2018)

 

Ketua Urus Setia:

Setiausaha Tetap, Kementerian Pendidikan

Ahli-ahli:

1) Setiausaha Tetap (Media dan Kabinet), Jabatan Perdana Menteri

2) Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja

 

 

PEGAWAI DAN KAKITANGAN

 

Dr. Awang Haji Muhammad Hadi Bin Muhammad Melayong

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan

 

Awang Rushdi Bin Haji Abdul Rahman

Pegawai Tugas-Tugas Khas

 

Dayang Rosminah Binti Haji Abdul Mohin

Pegawai Tugas-Tugas Khas

 

Dayang Farizah Binti Haji Mohammad Yusof

Kerani

 

Dayang Hajah Noor Alipah Binti Haji Abdul Rahman

Kerani

 

Awang Abdul Hadi Bin Haji Tinggal

Pembantu Pejabat

 

ALAMAT:

Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja

d/a Universiti Brunei Darussalam, Jalan Tungku Link, Gadong BE1410

Negara Brunei Darussalam

No. Tel: +673 2463001 sambungan 1962

Faks: +673 2460598

Emel: sekretariat.mtmib@ubd.edu.bn

 

 

 

Leave a Reply


Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen